“บาคาร่าออนไลน์”กับความเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร

“บาคาร่าออนไลน์”กับความเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร

สำหรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าที่เราเห็นได้ชัดที่สุดแล้วจากสภาพแวดล้อม”บาคาร่าออนไลน์“เนื่องจากทุกวันนี้คนเราต้องมีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกและความรู้ต่อกันจึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

โดยจะว่าไปแล้วในอดีตนั้นการสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบากถ้าหากผู้รับสารและผู้ส่งสารอยู่ไกลกัน ทำให้ต้องเสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมากกว่าสารจะส่งถึงกัน เราจึงได้มีการพัฒนาระบบที่เรียกว่า “จดหมาย” ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ส่งสารสามารถเขียน ข้อความหรือสารส่งไปให้ผู้ที่ต้องการจะบอกให้ได้โดยมีคนกลางหรือผู้รับส่งสาร

คือไปรษณีย์นั่นเอง แต่ว่าวิธีการนี้กว่าจะได้รับสารก็ต้องใช้เวลามากอยู่ดีเนื่องจากกว่าที่สารจะส่งถึงกันก็เป็นเวลาหลายวันไปแล้ว ถึงแม้เวลาจะน้อยกว่าการบอกปากต่อปากที่ต้องอาศัยการเดินทางไปด้วยตัวเองของผู้ส่งสารก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าไม่สะดวกอยู่ดี  ซึ่งในเวลาต่อมาการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของจดหมายก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้น